עמוד בית  צור קשר  מפת אתר הפוך לדף הבית
חיפוש     
אודות קבוצת לוי יצחק פורום לוי יצחק מחירון בהנחה מילון מונחים נדל"ן התאם רכב לתקציבך Apartment Prices עתיקות

מילון מונחים - נדל"ן

נ
ס
צ
א
 
 
 אדריכל

אחראי על תכנון המבנה כולל בקשה להיתר בניה .מלווה את הקבלן בתהליך הבניה. הכול בהתאם לתוכנית בנין ערים.

 

 
 אדריכל נוף

מתכנן גנים, מגרשי משחקים, בריכות שחיה וכו'.

 

 
 איחוד זכאיות

שילוב של מספר הלוואות לצורך רכישת דירה אחת.

 

 
 אישור איכלוס

 ניתן ע"י הרשות המקומית לאחר תשלום כל האגרות.

 

 
 אישור גמר בנייה

ניתן ע"י הועדה ועדת בניין ערים עם סיום הבנייה והגשת כל הניירות שנדרשים.

 
 אכסדרה

מבואה עם עמודים בחזית הבניין.

 

ב
 
 
 בורר

תפקידו לפתור בעיות שנוצרו בין צדדים מבלי להיכנס לתביעות בבית משפט. הבורר הוא מקצוע בפני עצמו, ומוגדר בחוק.

 

 
 בטוחה

נכס או קניין המשועבד לבנק לצורך הבטחת פירעון ההלוואה.

 

 
 ביטוח

התחיבות של גוף ביטוחי לשלם פיצויי נזקים תמורת תשלום פרמיה.

 

 
 ביטוח יתר

כאשר סכום הביטוח גבוה מערך הנכס. במקרה כזה מגיע למבוטח החזר הפרמיה ע"פ חוק.

 

 
 ביטוח מבנה דירה

ביטוח המכסה את כל הנזקים שייגרמו למבנה הבית. לקירות ולכל מה שצמוד איליהם מפני שריפה, פיצוץ צנרת מים, נזק בזדון וכו'.

 

 
 ביטוח מבנה הרכוש המשותף

החלקים המשותפים של הבניין. כגון: חדר מדרגות, צנרת וכו'...

 

 
 ביטוח נכס

נכס המשועבד לבנק עקב הלוואה מחייב בביטוח מבנה.

 

 
 ביטוח צד שלישי לרכוש המשותף

בא להגן על דירי הבית מתביעות כספיות גבוהות.

 

 
 ביטוח קבוצתי

ביטוח לקבוצת אנשים בעלי קווי יחוד משותפים - משכנתאות, מקבלי המשכנתא למקרי מוות.

 

 
 ביטוח שבר מכני למעלית

מעניק שירות אחזקה שוטף ואחת לחצי שנה שירות מבודק מעליות מוסמך.

 
 ביטוח תכולת דירה

מכסה כל נזק שייגרם לתכולת הבית עפ"י הסכמים המפורטים בפוליסה . ראה סקרי דירות

 
 ביטול משכון

הודעת הבנק לרשם המשכונות כי שולמה מלוא ההלוואה וניתן לבטל את משכון הנכס.

 

 
 ביצוע הלוואה

שרשרת של פעולות ושלבים הקשורים במתן הלוואה. התהליך מגיע לסיומו כאשר נמסר ללקוח שיק או כאשר זוכה חשבון המוכר.

 

 
 בעלות

הזכות להחזיק במקרקעין להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה לפי דין.

 

ג
 
 
 גומחה (נישה)

חלל שקוע בקיר.

 

 
 גוש

קרקע הכוללת חלקות לבניה ושטחים ציבוריים.

 

 
 גלריה

תקרת ביניים.

 

 
 גרירת משכנתא

הלקוח משעבד את נכסו תמורת ההלוואה ומבקש למכור ולרכוש נכס אחר מבלי לסלק את ההלוואה הקיימת. המשכנתא נגררת מהנכס שנמכר לנכס החדש.

 

ד
 
 
 דו משפחתי

בית צמוד קרקע שיש לו קיר משותף עם בית נוסף שבנוי על אותו מגרש.

 
 דופלקס

דירה המשתרעת על פני שתי קומות.

 
 דירה

יחידת דיור בבנין משותף שלה לפחות חדר אחד מטבח ושירותים.

 

 
 דירת יחיד

דירה שבעליה מתגורר בה במשך 4 שנים ולא היו בבעלותו דירות נוספות.

 

ה
 
 
 הודעת משכון

הודעה חתומה ע"י בעל זכויות בנכס אשר מועברת לרשם המשכונות ובה נאמר על יצירת משכון הזכויות בנכס לטובת הבנק וכן בקשה מהרשם לבצע רישום בהתאם.

 

 
 הון

מכלול הנכסים העומדים לרשותו של האדם (או גוף כלשהו), שיש בהם כדי לשמש אותו לצורך יצירת תוצר או הכנסה.

 

 
 היטל השבחה

תשלום הנגבה מבעל נכס על ידי העירייה או המועצה המקומית בעקבות עליית ערך של הנכס, הבית או המגרש או שיפורים בעקבות הענקת זכויות בנייה או שינוי ייעוד הקרקע. ההיטל משולם בעת מימוש הזכויות או בשעה שמוכרים את הנכס והוא עומד על 50% מגובה ההשבחה.

* בכל עסקת מקרקעין כדאי לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין

 

 
 היתר בניה

רישיון הבניה שניתן ע"י הוועדה לבנין ערים. הבקשה מוגשת ע"י מוסמך בחוק, כגון אדריכל או מהנדס. לקבלת ההיתר יש צורך בחתימת מהנדס שלד, מפקח והקבלן.

 

 
 הלוואה בריבית משתנה

נושאת ריבית והצמדה למדד. הריבית נקבעת לתקופה הראשונה בלבד ולאחר מכן משתנה בהתאם לנוסחה שנקבעה מראש.

 

 
 הלוואה בריבית פריים

נושאת ריבית פרים לתקופה של 4-20 שנים בתוספת או בהפחתה של אחוז מסוים מריבית ה"פריים".

 

 
 הלוואה בריבית קבועה

הקרן והריבית צמודים למדד הריבית נקבעה במועד ביצוע ההלוואה.

 

 
 הלוואה מוכוונת

ניתנת על פי הסדר עם הממשלה או גוף ציבורי אחר.

 

 
 הלוואה עומדת

הלווה אינו משלם את תשלומי ההלוואה כל עוד מקיים את תנאיה.

 

 
 הלוואה צמודת דולר

תשלומי קרן וריבית משתנה המשולמים בצירוף הפרשי שער הדולר לפי שער.

 

 
 הלוואת בולט

הלוואה שבה הקרן + הפרשי ההצמדה משולמים רק בתום תקופת ההלוואה, כאשר  התשלום החודשי הוא של הריבית בלבד.

 

 
 הלוואת בלון

ניתנת ללא תשלום קרן +ריבית חודש בחודשו אלא בסוף תקופת ההלוואה.

 

 
 הלוואת גישור

מאפשרת מימון ביניים לרכישת נכס אחר כנגד שיעבוד הנכס הנוכחי.

 

 
 הלוואת זכאות

מכספי המדינה שתנאיה נקבעים ע"י משרדי השיכון והאוצר שקבלו תעודת זכאות המפרטת את היקף ההלוואה.

 

 
 הסכם

מסמך הנחתם בין שני צדדים על מנת לבצע עסקה. הסכם שנקבע גם שלא בכתב אך בנוכחות עדים תקף.

 

 
 הפקעת קרקע

לצרכים ציבוריים בדרך כלל.

 

 
 הפשרת קרקע

שינוי ייעוד מקרקע שלא הייתה מיועדת לבניה לכזו שכן.

 

 
 התחיבות לרישום משכנתא

התחיבות שנותן בעל המקרקעין לבנק לפני שנרשמת משכנתא לטובת הבנק והיא מהווה בטוחה זמנית.

 

ו
 
 
 וילה

בית צמוד קרקע בודד לחלוטין על מגרש.

 
 ועדת בניין מקומית
מטפלת בבקשות מקומיות להיתר

 

 
 ועדת בנין ארצית

הוועדה העליונה לתכנון ערים ובנייה.

 

 
 ועדת בנין ערים

מוסמכת לאשר או לדחות בקשות להיתר.

 

ז
 
 
 זיכרון דברים

מסמך מחייב של התקשרות זמנית בין הקונה לבין המוכר.

 

ח
 
 
 חובת גילוי

חובת המבוטח למסור פרטים אמיתיים לחברת הביטוח לגבי עצמו ולגבי רכושו, בייחוד מידע שיכול להשפיע על ההסכמה לבטח אותו או על גובה הפרמיה.

 

 
 חכירה (קרקע מינהל)

על פי חוק לא ניתן לקנות קרקע מהמדינה לכן מבוצעת חכירה בדרך כלל ל-99 שנים. ערך הקרקע של המינהל נמוך מערך קרקע פרטית ובניה על הקרקע מחייבת אישור המינהל.

 

 
 חכירה לדורות

זכות החכירה לדורות ניתנת למשך 49 שנים ומתחדשת לתקופות זהות באופן אוטומטי. למעשה זוהי הזכות הנפוצה ביותר בישראל.

 

 
 חלקה

שטח המיועד לבניה והמכיל בתוכו מגרשים לבניה כולל שטח לבניה ציבורית.

 

ט
 
 
 טאבו

לשכה אשר מתפקידה לרשום זכיות במקרקעין.

 

 
 טופס 4

טופס המאפשר חיבור בנין חדש לרשת החשמל המים והטלפון לאחר שנתמלאו התנאים לכך.

 

 
 טופס 5

אישור הרשויות על סיום הבנייה באופן תקין.

 

י
 
 
 יועץ לבניה

בעל מקצוע וותיק ומומחה בתחום. לעיתים עולה בידע על המתכננים.

 

 
 יזם

הוגה רעיון. תפקידו בין היתר להביא את הכסף ליישום הפרויקט.

 

כ
 
 
 כפל ביטוח

ביטוח נכס ביותר מחברה אחת לתקופה חופפת, במקרה נזק יהיו אחריות חברות הביטוח ביחד ולחוד לגבי הסכום החופף, כל אחת לפי חלקה היחסי.

 

ל
 
 
 לשכת רישום מקרקעין (טאבו)
המקום בו מתנהל רישום על עסקאות המקרקעין, רישום וסילוק הערות אזהרה, משכנתה, ולמעשה ניתן לקבל את ה"נסח" בו קיים כל המידע על הנכס. לשכות רישום מקרקעין קיימות במספר ערים בארץ. רישום עסקת מקרקעין בטאבו , בלשכת רישום מקרקעין, מותנה באישור בדבר העדר חובות במס שבח , מס רכישה ומס רכוש של המקרקעין הנמכרים.

* בכל עסקת מקרקעין כדאי לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין

 

מ
 
 
 מגרש

שטח הקרקע  ברוטו השטח כולל את השטח המותר לבנייה, החצר, ושטחים המיועדים לציבור.

 

 
 מדד המחירים לצרכן

משקף את השינויים החודשיים של עלית מחירי מצרכים ושירותים.

 

 
 מדד מחירי הבניה

מחושב על פי מחירי ענף הבניה.

 
 מהנדס ביצוע

להבדיל מהמהנדס המתכנן. מהנדס הביצוע אחראי על ביצוע הפרויקט בשטח.

 

 
 מובא

בית המובא לשטח ישירות מהמפעל בו יוצר.

 

 
 מודד מוסמך

בעל רישיון מהמדינה לביצוע מדידות, גבולות השטח וכדומה.

 

 
 מכירה
מכירה לעניין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, מוגדרת בחוק ככל הענקת זכות במקרקעין העברתה או ויתור עליה. החוק קובע כי הורשה, העברת זכות במקרקעין אגב גירושין, הקניית זכויות לנאמן או אפוטרופוס או מפרק או כונס, אינן מכירות.

* בכל עסקת מקרקעין כדאי לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין

 

 
 מלווה בניה מקצועי

מלווה את תהליך הבניה משלב התכנון ועד הגמר כולל שנת אחריות.  משמש כתובת לכל בעיה שצצה בתהליך הבניה.

 

 
 מנהל ביצוע

מנהל פרויקט ,אחראי בפועל על התקדמות תהליך הבניה כולל עמידה בלו"ז  ומול קבלנים וספקים.

 

 
 מנהל מקרקעי ישראל

גוף מטעם המדינה האחראי על קרקעות המדינה.

 

 
 מס רכישה
הרוכש זכות במקרקעין חייב במס רכישה. מס הרכישה הינו בשיעור מדורג משווי הרכישה של דירת מגורים. יש לשלם את מס הרכישה תוך 30 יום מתאריך רכישת הנכס. קיימים פטורים והקלות גם למס הרכישה.

* בכל עסקת מקרקעין כדאי לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין

 

 
 מס שבח
מוטל על שבח במכירת זכות במקרקעין במקרה בו למוכר נוצר רווח ממכירת זכות במקרקעין. קיימים פטורים שונים והקלות ממס.

* בכל עסקת מקרקעין כדאי לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין

 

 
 מערכת סולרית

מערכת לחימום מים באמצעות קולטים ודוד שמש. ישנן מערכות מרכזיות או יחידניות.

 

 
 מקרקעין
קרקע בישראל לרבות בתים, בניינים, וכל המחובר לקרקע חיבור של קבע.

* בכל עסקת מקרקעין כדאי לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין

 

 
 מרחב מוגן

החדר האטום - חדר הנדרש ע"פ חוק לצורך הגנה בפני התפוצצות. החדר הוא חלק מתקנות הג"א.

 

 
 מרפסת (בלקון, גזוזטרה)

החלק הבולט בבנין המוגן ע"י מעקה.

 

 
 מרפסת שמש

מרפסת בלתי מקורה.

 
 משכנתא

כאשר נדרש מימון בנקאי על מנת להשלים את רכישת הנדל"ן, הלווה יפנה לבנק לצורך קבלת משכנתא. מימון זה ניתן ע"י הבנק תוך משכון הנכס ושיעבודו לבנק ותוך רישום הערת אזהרה במנהל מקרקעי ישראל/טאבו.

 

ע
 
 
 עמלת פירעון מוקדם

"קנס" שהבנק רשאי לגבות בהתאם לחוזה ההלוואה מלווה שמסלק הלוואה או חלק ממנה במועד מוקדם מזה הנקוב בהסכם ההלוואה שנחתם.

 

 
 ערבות בנקאית

הלוואת גישור בין שיחררו נכס משועבד אחד ושעבוד אחר לאותו הבנק.

 

 
 ערבות לפי חוק מכר

ערבות הבנק המלווה את פרויקט הבניה לכספים שמשלם קונה הדירה, להבטיח את כספי הקונה במקרה והקבלן פשט רגל או לא יוכל לסיים את  הבניה.

 

פ
 
 
 פאטיו

חצר פנימית בתוך מבנה.

 

 
 פודסט

משטח אופקי בגרם המדרגות.

 

 
 פילר

גומחת ביטון בגבול המגרש ובחזית הרחוב המשמש לקיבול צנרת, חשמל, מים, טלפון, גז וכו'..  

 

 
 פיר

חלק סגור במבנה המשמש מעלית, מעבר צנרת וכו'....

 

 
 פיתוח חצר

ביצוע עבודות ניקוז, השקיה, חשמל, ביוב, מדרגות וגבולות השטח.

 

 
 פיתוח שטח

פיתוח הקרקע הכולל ביצוע תשתיות כגון ביוב, צנרת, חשמל, כביש וכו'..

 

 
 פלטה

תחתית היסוד, יציקת ביטון בעובי של לפחות 20 ס"מ עם זיון ברזל לבנין.

 

 
 פנטהאוס
הדירה העליונה על הבניין, המשתרע על הגג, במפלס אחד, ויש לו יציאה ישירה למרפסת שמקיפה אותו לעיתים מכל צדדיו ת אם מדובר בפנטהאוס יחיד על הגג, או משלושה צדדים אם יש פנטהאוז נוסף על הגג.

לאחרונה מתחכמים הקבלנים ובונים "מיני פנטהאוסים". מדובר למעשה בדירות שיש להן יציאה ישירה למרפסת גדולה ומרווחת. הדירה חייבת להיות בקומות העליונות או הדומה העליונה של הבניין.

 
 פרגולה

מעין סוכה על הגג או לצד המבנה, מחייב רישיון, לכל עירייה תקן משלה.

 

 
 פרי פאסו

שעבוד בדרגה שווה-ניתן לשעבד מקרקעין למספר נושים. השעבוד יכול להיות בדרגות קדימות שונות לכל נושה או בדרגה שווה - "פרי פאסו ".

 

 
 פרצלציה

חלוקת גוש המיועד לבניה לחלקות ומגרשים.

 

 
 פרקט

צפוי רצפה עשוי עץ או חומר סינטטי. יש להניח על קורות עץ או יציקת בטון.

 

 
 פתוח סביבתי

גינון, מתקני משחקים וכדו'.....

 

ק
 
 
 קבלן מפתח

קבלן המקבל רק מגרש ומוסר בית גמור. באחריתו לדאוג לכל הקשור לתהליך הבניה כולל כל האישורים הנדרשים.

 

 
 קבלן משנה

מבצע רק חלק מהעבודות. חשמלאי, שרברב, וכד'.

 

 
 קוטג

למעשה דירה שבנויה לגובה במקום לרוחב. הוא בדרך כלל צמוד קרקע אבל יש גם דירות קוטג', והוא בנוי במפלסים: במפלס אחד יש חדר מגורים ומטבח ושרותים במפלס שני חדרי ילדים וחדרי שרותים, ומפלס שלישי נניח חדר הורים ומרפסת גדולה ושרותים נוספים. יש כאלה שיש להם גם מרתף. קוטג' יכול להיות בנוי על 3-4 מפלסים ויותר, המון מדרגות פנימיות. המהדרים מכינים מקום למעלית פנימית (ויש קוטג'ים עם מעלית פנימית).

 
 קומבינציה

הסכם עם הקבלן כאשר בעל המגרש מקבל בדרך כלל כ-30% בכסף או בשווה ערך.

 

 
 קונסטרוקציה

תכנון הנדסי של חוזק המבנה.

 

 
 קיבוע ריבית

בריבית משתנה ניתנת אפשרות ללווה לעבור למסלול ריבית קבועה.

 

 
 קיבוע ריבית הלוואה

בחוזה ההלוואה בריבית משתנה ניתנה אפשרות לעבור למסלול בריבית קבועה.

 

 
 קימום

השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר שהמבוטח החזיר את מצב רכושו למצבו הקודם.

 

 
 קרן

סכום ההלוואה המלאה שנתקבלה בבנק.

 

 
 קרקע מנהל

אדמה בבעלות המדינה הינה לחכירה למשך 99 שנים.

 

 
 קרקע פרטית

בבעלות גוף פרטי רשומה בטאבו וניתן להעברה בירושה.

 

ר
 
 
 רביץ (אקספנדית)

הטיח שמניחים על רשת מתכת לגגות רעפים. (היום כמעט לא בשימוש).

 

 
 רובה (רובע)

חומר מילוי בין אריחים. לאחר ייבוש החומר חזק ודוחה מים.

 

 
 רולקה

נקודות החיבור שולי הגג לקיר.

 

 
 רום

גובה מדרגה.

 

 
 ריבית

לכסף יש מחיר: הריבית היא המחיר ומוגדרת באחוזים שנתיים.

 

 
 ריבית פיגורים

במידה ולא עומדים בתשלומים.

 

 
 ריבית פריים

הריבית הבנקאית הבסיסית ממנה נגזרת הריבית על הלוואות לא צמודות.

 

 
 רצפה תלויה

רצפה המנותקת מאדמת המילוי, כתקרה לכל דבר.

 

ש
 
 
 שטח חום

שטח המוקצה לבניה ציבורית.

 

 
 שטח ירוק

שטח ציבורי לגנים ופרקים ובשום מקרה לא לבניה.

 

 
 שטר מכר

מעיד על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם, חייב להיחתם בפני נוטריון.

 

 
 שטר משכנתא

מתבצע כאשר הלקוח שיעבד את דירתו תמורת ההלוואה.

 

 
 שיבוב
המבטח משלם למבוטח ולאחר מכן תובע את נזקיו מצד שלישי.
 
 שיפוי

השבת המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה ביטוח.

 

 
 שלד הבניין

החלק הבסיסי של הבניין הכולל את היסודות, העמודים, הקורות והתקרות.

 

 
 שנת אחריות

לאחר מסירת מפתח דירה חדשה לדייר. בזמן זה חלה אחריות הקבלן לבצע תיקונים שנתגלו בדירה או במבנה לתקופה של 12 חודשים. אחריות על בעיות רטיבות היא ל-7 שנים.

 

ת
 
 
 ת.ב.ע - תוכנית בנין ערים

המפרט הקובע לכל בניה אזורית. ת.ב.ע היא בסיס לכל תוכנית.

 

 
 תוכניות בניה

תכנית אדריכלית בקנה מידה של 1:50. בתכנית זו מופיעות המידות של כל קיר, מדרגות, חלון, דלת וכל אלמנט אחר, כולל פרטים שונים.

 

 
 תוכנית בינוי

מתארת את המגרש והבנייה כולל תשתית פיתוח.

 

 
 תוכנית הגשה

אותה מגיש אדריכל לועדת בנין ערים כדי לקבל היתר בניה.

 

 
 תוכנית הנדסית

תכנית בקנה מידה של 1:50 שלד המבנה כולל מידות של כל אלמנט בבנין, חתכים ופרטים לבוצע.

 

 
 תוכנית חשמל

מציינת מיקום אביזרי החשמל כולל מספר נקודות ומעגלים ולוח חשמל.

 

 
 תוכנית טופוגרפית

תכנית שמציג מודד מוסמך המראה את תוואי השטח/המגרש הקיים ומשמשת כבסיס לתכנון אדריכלי.

 

 
 תוכנית מגירה

לפיה כבר בוצע בניה ניתן לשימוש לבניה נוספת תוך התאמה מקומית על מנת לחסוך זמן ועליות כספיות.

 

 
 תוכנית מתאר

תוכנית השטח המייעדת לבניה כולל כל הגושים והחלקות המיודעות לבניה.

 

 
 תוכנית עבודה

לפיה מבצעים את עבודת הבניה לאחר שיש עליה אישור המתכן לביצוע.

 

 
 תוכנית שינויים

אותה מגיש האדריכל לאחר השלמת בנית השלד וזאת במידה ובוצעו שינויים תוך כדי תהליך הבניה. כל שינוי או תוספת מחייבים הגשת תוכנית מתוקנת לרשות.

 

 
 תכנית היתר בניה - (גרמושקה)

מאשרת, מתארת את הבניין, מיקומו במגרש, מידתו ופרטיו .

 

 
 תכנית מדידה

הערוכה ע"י מודד מוסמך ומתארת את נתוני ופריטי המגרש.

 

 
 תכנית מכר

תכנית  האדריכל או המהנדס לצורך מכירה בלבד והיא חלק בלתי נפרד מחוזה הקניה.

 

 
 תמחיר

מסמך הכולל את כל הכימיות והעבודות של חלקי המבנה כולל מחירים לכל  פריט וחתכים של הקירות והעמודים.

 

 
 תקן איכות

קובע דרישות מינימאליות לאיכות המוצר או לאיכות הביצוע.

 

 
 תקנון בניה

רשימת תקנות הבניה לכל גוש המותר לבניה.

 

 
 תקנון הבניה

רשימת תקנות הבניה לכל גוש המותר לבניה. רשימת התקנות היא הבסיס החוקי לתקנון ובו קביעות כמו אחוזי בניה מותרים, צורת חניה, גובה גג וכדו'.

 

 
 תקציב

המסגרת הכספית הכוללת של כל העלויות, כולל עלויות נלוות הנדרשות מתחילת ועד סיום הפרויקט.

 

 
 תשתיות

מערכות בסיס תת קרקעיות או בתוך קירות.

 

היה מעודכן! נדל"ן | רכב | אופנועים הצטרף לרשימת הדיוור
 
 
מדיניות הפרטיות | זכויות שמורות  © לוי יצחק 2008. נבנה ע"י כתום בניית אתרים